ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Аз съм във форма!“ се организира и провежда в изпълнение на проект „Във форма“, финансиран от “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА”, Направление 2. Промоцията „Аз съм във форма!“ се организира и провежда от „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, наречено по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”, по възлагане на Фондация „Балкански център за устойчивост и екологичен инженеринг“ .
ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: city.bg .
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила от момента на официалното им публикуване на Интернет адрес: city.bg,.
ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ
Промоцията „Аз съм във форма!“ се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:
3.1. Промоцията ще се проведе в периода: 14.06. – 06.08.2021 г.
3.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: city.bg, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.
ЧАCТ 4. ПРАBО НА УЧАCТИЕ
4.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България.
4.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Фондация „Балкански център за устойчивост и екологичен инженеринг“, служителите на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, а така също и служителите на българските дружества от групата на „Фреш Медиа България“ АД , както и членовете на техните семейства.
4.3. B случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на условията на т. 4.1 и т.4.2., то Организаторът има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградата.
4.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.
ЧАCТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
5.1. За участие в Промоцията не е необходима регистрация
5.2. За да участват в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да посетят www.facebook.com/cityradiotv/, където за периода на Промоцията, през всеки делничен ден ще има публикация, свързана с Промоцията, а желаещите да участват ще трябва да качат под публикацията /под формата на „коментар“/ снимка или видео, показващи как участникът спортува.
5.3. Снимките и видеата по т. 5.2. от настоящите Правила следва да отговарят на следните изисквания: да не съдържат нецензурни и неприлични изображения, текст и аудио; да не съдържат изображения, текст и аудио, внушаващи нетърпимост между гражданите, както и противоречащи на добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак.
5.4. С изпращане на снимка или видео, участникът е длъжен:
• да не накърнява доброто име на друго лице и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
• да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
• да не причинява вреда на малолетните и непълнолетните по какъвто и да е начин, да не представлява заплаха да тяхното психическо, физическо здраве ;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др;
• де не копира и публикува снимки на други участници в Промоцията. За копирана снимка Организаторът приема такава, която е идентична с друга снимка, публикувана на www.facebook.com/cityradiotv/ по-рано.
5.5. С цел спазване на изискванията по т. 5. от настоящите Правила относно вида и съдържанието на снимките и видеата, Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваните от участниците снимки на www.facebook.com/cityradiotv/ .Администраторът от страна на Организатора, има правото да сваля от www.facebook.com/cityradiotv/ всяка снимка или видео, която по негово усмотрение нарушава горните правила да не допуска участието им в тегленето на наградите.
5.6. Всеки участник има право да участва в Промоцията с неограничен брой снимки, но има право да спечели само една награда.
5.7. В края на всяка седмица от периода на ПРОМОЦИЯТА, а именно: всеки петък /18.06.2021 г., 25.06.2021 г., 02.07.2021 г., 09.07.2021 г., 16.07.2021 г. , 23.07.2021 г., 30.07.2021 г. , 06.08.2021 г., / на случаен принцип, ще бъдат изтегляни по двама участника от всички, качили снимка или видео до този момент, които отговарят на изискванията на настоящите Правила, като печелившите печелят по една награда. Един участник може да спечели само една награда в периода на Промоцията.
6.3. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на подстраницата на играта на www.city.bg и на фейсбук страницата www.facebook.com/cityradiotv/.
5.4. Награди: 16 броя ваучери на стойност 100 /сто/ лв. всеки, за пазаруване в спортен магазин - физичекси спортен магазин или онлайн спортен магазин.
ЧАCТ 6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Организаторът използва за връзка със спечелилите участници месинджър чат във фейсбук. В случай, че Организаторът не успее да установи контакт със спечелил участник в рамките на 3 дни след официалното му обявяване или спечелилият участник не потърси наградата си в рамките на този срок, „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД си запазва правото да изтегли нов печеливш.
6.2. Ако спечелилият участник е е от гр. София, то организаторът не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, с цел получаване на наградата.
6.3. Ако спечелилият участник не е от гр. София, то организаторът се ангажира с поемане на транспортните разходи за изпращане на наградата, като организаторът изпраща наградите в срок до 2 седмици, след приключване на Промоцията, с куриер за сметка на „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД, на посочен от спечелилият участник адрес, който последният трябва да изпрати на лично съобщение в месинджър към страницата на ОРГАНИЗАТОВА
6.4 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.
6.5. Организаторът на Промоцията си запазвa правото по всяко време да замени наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочената.
7. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ
7.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в Промоцията, срещу удостоверяване на възрастта им посредством валиден документ за самоличност. Cпечелили участници на възраст до 14 години имат право да получат наградите си само чрез свой родител или друг законен представител.
ЧАCТ 8. ОТГОBОРНОCТ
8.1. Организаторът на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил, качени снимки или видеа.
8.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил, снимки или видеа, не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.
ЧАCТ 9. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.
ЧАCТ 10. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ
Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
ЧАCТ 11. ПУБЛИЧНОCТ
11.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
11.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством имейл, лично съобщение във фейсбук, телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.
ЧАCТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио и телевизия Сити“ ЕООД.
12.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.
12.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.