ТИ СИ CITY - общи условия и правила за участие в предаването

ТИ СИ CITY - ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

/изменени на 30.06.2023 г./

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В „ТИ СИ CITY”

1. Организатор.

1.1. „ТИ СИ CITY ” е предаване на „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ“ СИТИ ЕООД /наричано по-долу накратко CITY TV/. Предаването се създава, записва и излъчва в програмата на  CITY TV, като CITY TV има право самостоятелно да определи съдържанието, продължителността и другите елементи на предаването и е носител на всички права на интелектуална собственост върху същото.

1.2. За целите на настоящите правила „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ“ СИТИ ЕООД се нарича Организатор.

1.3.  Предаването „ТИ СИ CITY” се организира с цел включване на снимки, качени на сайта на Организатора от аудиторията, придружени или непридружени с текст, в предаването чрез сайта tisi.city.bg 

1.4. С включването на снимки в предаването CITY TV не прехвърля на участниците и последните не придобиват каквито и да било авторски или сродни на тях права върху предаването и/или отделни негови части.

1.5. Настоящите правила са задължителни за участниците. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в страницата на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ в Интернет на адрес https://www.city.bg/show/ti-si-city

1.6. Право на участие имат всички лица, като тези ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен техен представител, преди да качат снимки на страницата tisi.city.bg  във връзка с предаването „ТИ СИ CITY” или да предоставят свои лични данни. За качване на снимки на лица, навършили 14 години, от техните законни представители, се изисква и съгласието на навършилите 14 години лица.

1.7. Не се допуска участие на деца без писмено съгласие на органа за закрила, предприел мярката, в случаите, когато спрямо дете - участник е предприета мярка за закрила.

2. Начин за участие 

2.1. Участниците трябва да качат своя снимка на интернет страница tisi.city.bg  (която е подстраница на официалният сайт на медията www.city.bg). 

2.2. След като участник избере снимка и я качи на посоченото за това място, участникът трябва да приеме настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В „ТИ СИ CITY”, като обозначи, че се е запознал с тях и е съгласен с тях на определеното за това място.

2.3. Участникът трябва да се запознае и да се съгласи и с Уведомлението относно обработката на лични данни, като обозначи, че се е запознал с него и е съгласен с условията му на определеното за това място.

2.4. Участникът трябва да потвърди, че има навършени 18 г.; респ. че има съгласие на своя законен представител за ненавършилите 18 г.; респ. че има съгласието на навършилите 14 години деца, в случай,  че законен представител качва техни снимки. 

2.5. Участникът трябва да изпрати снимката чрез натискане на бутона „ИЗПРАТИ“.

2.6. Снимките трябва да отговарят на следните изисквания: 

2.6.1. Снимките могат да бъдат избрани от вече съществуващите снимки в устройството на участника или да бъдат направени директно през tisi.city.bg  

2.6.2. Снимките могат да бъдат обработени по всякакъв начин, включително и като колажи.

2.6.3. Снимките могат да бъдат придружени с текст, коментар или поздрав. 

2.6.4. Снимките трябва да не съдържат нецензурни и неприлични изображения, текст или други изрази, асоциации, които са в разрез с добрите нрави.

2.6.5. Качването на снимки и снимките трябва: 

·    да не накърняват доброто име на друго лице и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология; 

·    да не формулират, изпращат или предават по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

- да не съдържат кадри или текст, показващи или подбуждащи към безпричинна жестокост към животни и употреба на оръжие;

- да не подбуждат към агресивни модели на поведение и/или противообществено поведение, които поощряват или одобряват актове на физическо насилие от деца върху деца или върху други пълнолетни лица, или от участващи пълнолетни лица върху деца.

- да не съдържат кадри или текст, които провокират или толерират замърсяване на околната среда;

- да не подбуждат към употреба на наркотични вещества, алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, или представят тяхната употреба в положителна светлина;

.    да не  причиняват вреда или опасност от увреждане на психическото, физическото и моралното здраве на децата, по какъвто и да е начин; 

·    да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др.; 

·    де не копират и публикуват снимки на други участници. За копирана снимка Организаторът приема такава, която е идентична с друга снимка, публикувана на tisi.city.bg  по-рано; 

·    да не съдържат необозначени и/скрити търговски съобщения /реклами/;

2.7. Изискванията, посочени по-горе се отнасят и до текстовата част /ако има такава/, придружаваща или поясняваща снимките.

2.8. Преценката дали са спазени изискванията на настоящите правила и изискванията относно снимките се прави изключително от Организатора чрез избран от него администратор, чието решение не подлежи на оспорване от участниците.  Администраторът предварително преглежда качените снимки с оглед изискванията на настоящите правила и одобрява снимките, които могат да бъдат включени в предаването „ТИ СИ CITY“.    Администраторът има правото и да сваля всяка снимка, която по негово усмотрение нарушава настоящите правила. Решението или действията на администратора не подлежат на оспорване и са задължителни за всички участници. 

2.9. Всеки участник има право да участва с неограничен брой снимки. 

2.10. Счита се, че всяко лице, което е качило своя снимка на tisi.city.bg, се е съгласило с настоящите правила и отговаря на изискванията им.

2.11. С качването на снимка в tisi.city.bg, участникът прехвърля на Организатора неизключителните права Организаторът лично или чрез трети лица да използва снимките и качения текст или части от тях, по всички възможни способи, предвидени и съществуващи в българското законодателство, актуални към датата на използването и за максималния срок, предвиден в Закона за авторското право и сродните му права и на територията на целия свят. 

2.12. Участникът декларира, че прехвърля на CITY TV /без изброяването да е изчерпателно/ и правото Организаторът да преработва снимките, текста или части от тях и/или да ги включва в производни произведения или други обекти на авторското право, в т.ч. и аудиовизуални, независимо от целта, да възпроизвежда снимките и качения текст, да излъчва същите по безжичен път, да предава и препредава същите по кабел, да предлага до същите по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от снимките в търговско количество и други.

2.13. Участниците се задължават да не искат по отношение на качените от тях снимки или текст, предмет на тези правила, запазването на целостта и неизменяемостта им, при използването или възпроизвеждането им по какъвто и да е начин.

2.14. Подбраните от страна на Организатора снимки ще бъдат включени в предаването „ТИ СИ CITY” по CITY TV, което се излъчва в делничните дни от 11 до 12ч. и от 17 до 18ч.

3. Правила за „ТИ СИ CITY” 

Правилата за „ТИ СИ CITY” са на разположение на всеки потребител безплатно на официалната страница на CITY TV  https://www.city.bg/show/ti-si-city

4. Правни спорове

4.1. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с авторски или сродни на тях права върху снимковия материал, текстовата част на инициативата на който и да било участник, права на интелектуална собственост, имащи за обект – съдържание на качен материал, спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с това предаване. Последните се поемат изцяло от участниците и са за тяхна сметка.

4.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

5. Разни

5.1. Всеки участник в „ТИ СИ CITY” се счита за уведомен и запознат за правилата на предаването и съгласен с условията му. С включването си в „ТИ СИ CITY”, всеки участник приема личните му данни, както и изпратените от него снимки, да бъдат публикувани, излъчвани и използвани по какъвто и да било начин от Организатора, без други задължения или плащания от страна на Организатора или трети лица, посочени от Организатора. 

5.2. Организаторът си запазва право да изменя, допълва или променя по какъвто и да било начин настоящите Правила едностранно и по своя преценка. Промените допълненията или измененията влизат в сила от датата на публикуването им на www.city.bg 

6. Защита на личните данни

6.1. Чрез включването си в „ТИ СИ CITY” участниците се съгласяват с настоящите правила и дават съгласие техните лични данни /личните данни на представляваните от тях лица/ да бъдат обработвани и запазвани от Организатора.

6.2. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6.3. Личните данни, събрани или получени по друг начин от Организатора съгласно настоящите правила няма да се обработват за търговски цели, като например директен маркетинг, профилиране и съобразена с поведението реклама.

6.4. Участникът декларира, че се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

6.5. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.